Miejskie Przedszkole nr 56

BIP

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp56/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego.pdf

 

 

 

 

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

NR 56

W KATOWICACH

w  ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  nr 12

 

Podstawy prawne:

 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985

i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949)

.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

 

  § 1

Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej,  zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego ustalona, pełna nazwa brzmi: 

 Miejskie Przedszkole nr 56

2. Siedziba: …Katowice……, ul. Wiosny Ludów… nr …17. .

3. Przedszkole jest placówką publiczną , ogólnodostępną, nieferyjną.

4. Przedszkole działa na podstawie wskazanych wyżej ustaw oraz niniejszego statutu. 

5. Organem prowadzącym przedszkole jest …Miasto Katowice . 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

7. Przedszkole używa pieczęci o następującej treści:

 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 56

40-374 Katowice, ul. Wiosny Ludów 17

NIP: 954-22-23-592

Tel. 32/ 256-95-67

 

 

§ 2

Cele i zadania przedszkola

 

1.Przedszkole jest  miejscem, w którym wychowanek kreowany  jest na  człowieka rozumiejącego innych, szanującego odrębność  rasową, narodowościową  i religijną.  Jest placówką, która służy rzeczywistej demokracji, gdzie każde dziecko ma te same warunki rozwoju i takie same szanse odnoszenia sukcesów.

 

2.Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji  edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez  dziecko wielorakich kontaktów  społecznych i wchodzeniu w różne  osobowe  interakcje,  dążenia do wypowiadania  siebie  w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i umysłowej.

 

3.Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest rozwój dziecka przez:

 a) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata

        i wobec życia,

b) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka  z  wykorzystaniem jego  predyspozycji i możliwości rozwojowych,

c) doprowadzenie dziecka  do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest  niezbędny do podjęcia nauki w szkole,

d) pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem,

e) udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

4.Program pracy  wychowawczo-dydaktycznej z  dziećmi  w wieku  przedszkolnym

określa zadania  wchodzące  w  zakres  następujących dziedzin oddziaływania:

zdrowotne, społeczno-moralne, umysłowe, techniczne  i estetyczne. Treści podane 

w każdym dziale programowym są ze sobą integralnie powiązane, stwarzając możliwość jednoczesnego realizowania różnorodnych zadań wychowawczo-dydaktycznych.

Rozwój osobowości staje  się w  ten sposób  rezultatem wieloletniego intensywnego uczestniczenia dziecka  w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego  go świata.

 

5.Przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole służy realizacja zadań wszystkich dziedzin wychowania, począwszy od grupy najmłodszej, stąd dojrzałość szkolna jest

wynikiem pełnej realizacji tych różnorodnych i przenikających się wzajemnie treści.

  § 3

Zadania opiekuńcze i bezpieczeństwo w przedszkolu

 

1.Przedszkole organizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci, ich potrzeb, zainteresowań, możliwości rozwojowych, z  uwzględnieniem obowiązujących w           przedszkolach ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny  pracy.

 

2.Opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu sprawuje nauczyciel wraz z inną

osobą  sprawującą  rolę  opiekuna.  Odpowiadają  oni za  bezpieczeństwo dzieci

w przedszkolu oraz poza jego terenem w godzinach, w jakich dziecko znajduje się pod opieką przedszkola.

 

3.Dziecko powinno być  przyprowadzane  i odbierane  z  przedszkola przez  rodziców

(opiekunów)  lub osobę  przez  nich upoważnioną. Nauczyciel ma prawo nie wydać dziecka osobie, co do której ma uzasadnione  podejrzenie, że  nie jest ona  w stanie  zapewnić dziecku bezpieczeństwa  (np. znajduje  się pod wpływem  alkoholu). W  takich przypadkach nauczyciel ma obowiązek powiadomić dyrektora i wezwać Policję.

 

4.Dziecko powinno  być  przyprowadzane  przez  rodzica  bądź  opiekuna  do przedszkola do godziny 8:00.

 

5.Zabrania się rodzicom/ opiekunom prawnym pozostawiania dzieci samych na terenie

przedszkola, bez powiadomienia o tym fakcie nauczyciela.

 

6.Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycieli ( powyżej 5- godzinnego czasu pracy).

W grupie najmłodszej zatrudniona jest dodatkowa osoba do opieki- pomoc nauczyciela.

 

7.W  przedszkolu mogą  przebywać  wyłącznie dzieci zdrowe.  Odpowiedzialność  za

dziecko, które zostało przyprowadzone do przedszkola chore spoczywa na rodzicach.

W  przedszkolu nie podaje się dziecku żadnych leków. W  sytuacji  gdy  stan zdrowia

dziecka wymaga podania leków rodzice obowiązani są do pisemnego poinformowania nauczyciela grupy.

 

8. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.

9. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła.

 

§ 4

Organy przedszkola

 

1.Organami przedszkola są:

 •   Dyrektor 
 •  Rada Pedagogiczna
 •  Rada Rodziców.

 

2.Dyrektor prowadzący przedszkole jest uprawniony i zobowiązany do:

a) bieżącego zarządzania przedszkolem, w tym do zawierania wszelkich umów

z dostarczycielami mediów;

 b) zawierania i rozwiązywania umów z rodzicami lub opiekunami dzieci   oraz  dokonywania zmian w umowach już zawartych z rodzicami dzieci, w momencie wejścia w życie zmian w przedmiotowym statucie;

 c) wydawania decyzji o skreśleniu z listy dzieci; 

 d) zawierania, rozwiązywania oraz  dokonywania  wszelkich zmian w umowach

o pracę zawartych z pracownikami przedszkola nie będącymi nauczycielami.

 

3.W razie nieobecności dyrektora wskazane wyżej uprawnienia przechodzą na

osobę pełniącą funkcję zastępcy dyrektora.

 

4.Dyrektor jest uprawniony i zobowiązany do:

a) pełnienia nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, w tym zwłaszcza do sprawdzania miesięcznych  planów  pracy  nauczycieli przedszkola, organizowania różnych form kształcenia tychże nauczycieli;

b) opracowywania rocznego planu pracy wychowawczo-  dydaktycznej przedszkola oraz planu nadzoru pedagogicznego

c) przewodniczenia Radzie Pedagogicznej oraz jej zwoływania;

d) kierowania do Rady  pedagogicznej próśb o wydanie opinii w ważnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;

e) odbierania od rodziców/ opiekunów prawnych dzieci oświadczeń , w tym min. 

oświadczeń dotyczących  zgody na uczestnictwo w zajęciach z logopedą lub psychologiem;

 f) przyznawania nagród i wyróżnień nauczycielom

 g) wydawania zaleceń nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

 h) zawierania, rozwiązywania oraz dokonywania wszelkich zmian w umowach

    o pracę zawartych z pracownikami przedszkola będącymi nauczycielami;

 i) wyrażania  zgody  na  podanie leków  dzieciom  przedszkola, którzy  tego wymagają poza lekami ratującymi życie; 

j) dokonywania zmian w niniejszym statucie przedszkola przy współdziałaniu z Radą Pedagogiczną ;

k) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

 

5.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 56 w Katowicach. Zbiera się na obowiązkowych zebraniach zwoływanych przez Dyrektora co najmniej trzy razy w roku.

Do jej kompetencji należy:

a) wskazywanie dyrektorowi propozycji odnośnie przydziału nauczycielowi stałych prac w ramach wynagrodzenia;

b) zatwierdzanie planu pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola przedstawionych           przez dyrektora;

c) podejmowanie uchwał  w sprawie  innowacji  i eksperymentów pedagogicznych, o ile nie powodują one skutków finansowych;

 d) wydawanie opinii na prośbę dyrektora;

 e) organizacja pracy przedszkola;

 f)wnioskowanie do dyrektora o przyznawanie nauczycielom nagród i wyróżnień;

 g) podejmowanie działań mających na  celu organizację imprez  w przedszkolu oraz poprawę bezpieczeństwa w przedszkolu;

 h) wnioskowanie do dyrektora o dokonanie zmian w niniejszym statucie.

1) Ponadto Rada Pedagogiczna może:

a) wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu

b) z własnej inicjatywy ocenić sytuację i stan przedszkola, wystąpić z wnioskami do organu prowadzącego

2 ) Rada Pedagogiczna zasięga opinii Rady Rodziców w sprawach dotyczących:

a) statutu przedszkola,

b) innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu,

c) wprowadzenia  dodatkowych zajęć edukacyjnych .

 

6. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

1) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców danego oddziału

2) W wyborach, o których mowa w pkt.1, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych,

c) cele i zadania Rady Rodziców,

d) tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców,

e) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

4) Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

5) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.

 

7.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

8.Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

1) Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

2) W celu rozwiązania sporu Dyrektor może powołać komisję pojednawczą, w skład której wchodzą: dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców.

 

§ 5

Organizacja pracy przedszkola

 

1.Przedszkole zapewnia opiekę wychowanie i naukę dzieciom w przedziale wiekowym 2,5 do 6 lat . Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą  uczęszczać  do przedszkola  nie dłużej jednak niż  do momentu ukończenia 8 roku życia.

 

2.Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31

sierpnia następnego roku.

 

3.Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00.

 

4.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

5.Podstawową  jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.  Przedszkole jest

dwuoddziałowe.

 

6.Przedszkole zapewnia  dzieciom  wyżywienie składające  się z  trzech  posiłków dziennie: śniadania,  obiadu  oraz podwieczorku.

 

7.Przedszkole  prowadzi stronę  internetową  działającą pod adresem: mp56.eprzedszkola.pl. Na stronie internetowej umieszczane  są  informacje  z  działalności przedszkola.  Publikacja wizerunku  dzieci przedszkola odbywa  się  wyłącznie za  pisemną  zgodą  rodziców .

 

8.Praca  wychowawcza, dydaktyczna  i opiekuńcza  prowadzona  jest na  podstawie programu dowolnie wybranego przez nauczyciela z zestawu programów wychowania przedszkolnego zaakceptowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

9.W  przedszkolu są  prowadzone  zajęcia dodatkowe, jak zajęcia z logopedą, psychologiem, zajęcia z rytmiki czy języka angielskiego .

Zajęcia dodatkowe w/w są bezpłatne.

 

10. Przedszkole organizuje wyjścia  dzieci poza teren przedszkola. Podpisanie umowy

    o objęcie dziecka  opieką  przedszkolną jest równoznaczne  z  wyrażeniem zgody  na

uczestnictwo dziecka w wyjściach. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie wyraża zgody na    uczestnictwo  dziecka  w danej imprezie/  wyjściu poza  teren przedszkola obowiązany jest poinformować o tym dyrektora.

 

11.Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny.

 

12.Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

 

13.Na podstawie arkusza „Organizacji przedszkola”, ilości i wieku dzieci przyjętych do przedszkola, tworzy się poszczególne oddziały.

 

14.W miarę możliwości dyrektor przedszkola przestrzega zasady ciągłości pracy wychowawczej, przydzielając tak nauczycieli, aby prowadzili swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice mogą mieć możliwość wpływania na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył dany oddział. Zmiana taka może nastąpić na początku roku szkolnego.

 

15.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe poza czasem na realizację podstawy programowej.

 

16.Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, w przedszkolu organizuje się nieodpłatnie na życzenie rodziców naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

17.Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 

18.Zasady bezpieczeństwa, higieny i opieki w czasie pobytu dziecku w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki:

1) za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska zarówno w budynku przedszkola, na terenie ogrodu jak i w czasie wyjść poza teren przedszkola.

2)dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych,

3) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych dzieci, powinien być ustalony z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodności zajęć w każdym dniu,

4) budynek przedszkola oraz przynależny do niego teren i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, teren przedszkola powinien być ogrodzony i powinien mieć zabezpieczenie uniemożliwiające dzieciom wyjście bezpośrednio na jezdnię,

5 )urządzenia sanitarne w pomieszczeniach powinny być sprawne oraz utrzymane w należytej czystości,

6) pomieszczenia przedszkolne zgodnie z obowiązującymi normami powinny posiadać właściwą wentylację, oświetlenie, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,

7) stoliki, krzesełka i inny sprzęt przedszkolny powinien być dostosowany do wzrostu dzieci,

8) pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być często wietrzone,

9 )w salach zajęć temperatura powinna wynosić co najmniej + 15°C, przypadkach niemożności zapewnienia w salach temperatury, o której mowa powyżej, dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia po powiadomieniu organu prowadzącego,

10) jeżeli miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nich urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,

11) nauczyciele powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, BHP oraz ppoż,

12) przy wyjściu (wyjeździe) dzieci poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości dla zapewnienia opieki dla 25 dzieci powinno być przydzielonych dwóch opiekunów,

13) przy wyjeździe dzieci poza miejscowość powinien być zapewniony jeden opiekun dla 10 dzieci,

14) przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od potrzeb,

15) opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do przedszkola,

16) zabrania się prowadzenia wycieczki podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi,

17 )w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych, przedszkole powinno prowadzić w czasie zajęć systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami ruchu drogowego,

18) z chwilą przekazania dziecka przez pracownika przedszkola rodzicom, prawnym opiekunom dziecka lub osobie uprawnionej, całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka spoczywa na rodzicach, opiekunach lub osobach pełnoletnich.

 

19.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

20.Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

21.Obsługę finansowo - księgową przedszkola zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

 

22.Podstawą gospodarowania finansami w przedszkolu jest plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki.

 

  § 6

Zasady przyjmowania dzieci

 

1.Rekrutacja elektroniczna na nowy rok szkolny odbywa się w miesiącu kwietniu

Umowę  o objęcie dziecka  opieką  przedszkolną  zawiera  dyrektor  z  rodzicem/ rodzicami  lub opiekunem prawnym/  opiekunami  prawnymi  dziecka. Podstawą zawarcia umowy  jest wypełnienie przez  rodzica/ rodziców/ opiekuna/ opiekunów karty zgłoszeniowej oraz złożenie jej dyrektorowi prowadzącemu przedszkole. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola wypełniają deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego.

2.Umowa  może  zostać  wypowiedziana  przez  każdą  ze  stron z  zachowaniem jednomiesięcznego  okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie składa się dyrektorowi prowadzącemu przedszkole w formie pisemnej. 

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na dany rok szkolny do:

a). Publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa organ prowadzący .

b). Na dany rok szkolny organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową  podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3  ustawy – Prawo oświatowe.

 

 

 

§ 7

Opłaty i sposób pozyskiwania środków finansowych

 

1.Realizacja podstawy programowej w przedszkolu odbywa się w godzinach od 8.00 do 14.00. Placówka organizuje odpłatnie wyżywienie dla dzieci. Rodzice dzieci korzystających z wyżywienia obowiązani są do pokrycia kosztów surowca do przygotowania posiłków. Rodzice zobowiązani są również do terminowego wnoszenia opłat z tytułu zajęć realizowanych przez przedszkole poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Wysokość miesięcznych opłat i numer rachunku bankowego, na  który  należy  uiszczać  opłatę  wskazane  są  w umowie zawieranej z rodzica-mi/opiekunami prawnymi dziecka . Miesięczna  opłata  winna  zostać  uiszczona  do 10 dnia każdego miesiąca  na  rachunek  wskazany  w  treści umowy  o  objęcie opieką przedszkolną.

 

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za zakup surowców do przygotowania posiłków podlega zwrotowi.

 

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej co najmniej jeden dzień opłata z tytułu zajęć organizowanych poza podstawę programową wychowania przedszkolnego podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym dniu.

 

4. Oprócz opłat od rodziców przedszkole pozyskuje środki finansowe z:

a) dotacji z budżetu miasta

b) dobrowolnych darowizn osób fizycznych i prawnych

5. Rozliczenie dotacji  pozyskiwanych z budżetu miasta  odbywa  się na  zasadach  określonych   odrębnymi przepisami.

 

§ 8

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

1.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

3. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za :

a) bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,

b) uwzględnienie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu dzieci na terenie przedszkola.

c) wzmożenie działalności profilaktycznej w celu tworzenia środowiska bezpiecznego i przyjaznego wychowankom poszczególnych grup rówieśniczych.

d) natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania, oraz wszelkie sytuacje mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

e) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki w tym tak-że ogrodu, zwrócenie się o podanie celu pobytu na terenie placówki, powiadomienie dyrektora lub jego zastępcy lub innego pracownika placówki o fakcie przebywania osób postronnych.

f) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora lub zastępcy lub innego pracownika placówki o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona demoralizacji, przestępstwa lub zagrożenia dla zdrowia lub życia wychowanków.

g) niezwłoczne wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie rodziców w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

 

4. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

 

5. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

 

6. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

 

7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne (szczegóły określone są odrębnymi przepisami).

 

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.

 

9.Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

 

10. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.

 

11. Nauczyciele prowadzą analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

12.Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków

 

13.Do obowiązków  referenta należy :

a)   sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkolnego,

b)   załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola (remonty, konserwacje),

c)  zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt,

d) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

e)  sporządzanie jadłospisu i udostępnianie ich rodzicom

f) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej : rejestr dochodowy, książka inwentarzowa, kasowa, zeszyt zaliczek, codzienne sporządzanie raportów żywieniowych, druków ścisłego zarachowania, kartotek magazynowych,

g) uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich oraz naradach roboczych,

h) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

 

14.Kucharka obowiązana jest :

a)  przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

b) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,

c) prowadzić magazyn podręczny,

d) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,

e) brać udział w ustalaniu jadłospisu,

f)  wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora

 

15. Pomoc kucharki obowiązana jest :

a)  pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,

b)  utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,

c)  wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora.

 

16.Konserwator obowiązany jest :

a) dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu,

b) dokonywać bieżących napraw sprzętu i urządzeń w przedszkolu,

c)  wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora przedszkola.

 

17.Pomoc nauczycielki przedszkola obowiązana jest :

a) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, polecone przez nauczyciela oraz inne wynikające z rozkładu dnia,

b) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

c) wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora.

 

18.  Robotnik wykwalifikowany - woźna oddziałowa obowiązana jest :

a) utrzymywać w idealnej czystości powierzone jej  pomieszczenia,

b)  w razie potrzeby pomagać w zakupach środków czystości i sprzętu oraz żywności,

c)  przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny,

d) wykonywać inne polecenia Dyrektora wynikającego z organizacji pracy w przedszkolu.

 

19. Ponadto każdy pracownik administracyjno  – obsługowy zobowiązany jest do reagowania na wszelkie zmiany dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków, niezwłocznego powiadomienia dyrektora placówki lub jego zastępcy o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenia zdrowia lub życia wychowanków, zwrócenia uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki w tym także ogrodu, zwrócenia się do osoby postronnej o podanie celu pobytu oraz powiadomienie dyrektora lub jego zastępcy bądź doprowadzenie osoby postronnej do dyrektora lub jego zastępcy.

 

§ 9

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczące funkcjonowania rodziców w przedszkolu,

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę

upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

7) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich

podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

8) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

9) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

10) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

3.Rodzice mają prawo do:

1)zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej,

2)uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

3)uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,

4)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 

 

4.Stały harmonogram spotkań z rodzicami:

1) zebrania ogólne – 2 razy w roku,

2) zebrania grupowe – 1 raz na kwartał,

3) zajęcia otwarte – minimum 2 razy w roku oraz inne formy wg potrzeb.

 

5.Formy współdziałania z rodzicami : pomaganie rodzicom w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem poprzez kontakty indywidualne z rodzicami, zebrania ogólne i grupowe, zajęcia otwarte, konsultacje i wspieranie rodziców na zebraniach ogólnych i grup

                                              

§ 10

Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów

 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) poszanowania jego godności osobistej,

5) opieki i ochrony,

6) poszanowania jego własności,

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8) akceptacji jego osoby.

 

2. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy przedszkolaków nie objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w następujących przypadkach:

1)zaległości z tytułu odpłatności powyżej dwóch miesięcy, za wyjątkiem dzieci objętych

rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

2)nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dwa tygodnie, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców,

3)decyzja dyrektora przedszkola jest decyzją administracyjną

                    

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy  statut  obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola i jest integralną częścią umowy o objęcie dziecka opieką przedszkolną. 

2. Dla  zapewnienia dostępności  statutu zostaje  on udostępniany  przez  dyrektora   na każde żądanie rodziców/ opiekunów  dziecka.  

3. Zmian w statucie mogą  dokonać  działający  wspólnie  dyrektor: działając  z  własnej

inicjatywy lub na wniosek Rady pedagogicznej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza  kodeksu cywilnego oraz kodeksu pracy. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.- tekst jednolity.

Traci moc statut dotychczas obowiązujący tj. z 26 czerwca 2015 r.                         

 

 

STATUT

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 w Katowicach

Opracowano zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016r.. (Dz. U. z 2019r. , poz. 1148,1078,1287,1680,1681,1818) ) oraz  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Katowicach;

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 42 im. Józefy Kantorówny  w Katowicach;

3) przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 56 w Katowicach oraz Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach;

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016r  Prawo oświatowe

5) statucie zespołu – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 w Katowicach.

§ 2

1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Katowicach.

2. Zespół jest zespołem publicznej szkoły i publicznych przedszkoli.

3. Siedzibą zespołu jest budynek przy ul. Wiosny Ludów 22 w Katowicach.

4. W skład zespołu wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach;
 2. Miejskie Przedszkole nr 56 w Katowicach,
 3. Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach,

5. Zespołowi nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady zespołu lub wspólny wniosek rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

§ 3

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie dla publicznej szkoły podstawowej i publicznego przedszkola oraz na podstawie  przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Szczegółowe cele i zadania szkoły i przedszkola określają ich statuty.

 

§ 4

1. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Katowice.

2. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

 

§ 5

1. Organami zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu;
 2. Rada Pedagogiczna Zespołu, obejmująca Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 42, Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 56, Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 65;
 3. Rada Rodziców Zespołu, obejmująca Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 42, Radę Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 56, Radę Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 65;

 

 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 42.

2. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców szkoły i przedszkoli wchodzących w skład zespołu.

3. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach wspólne posiedzenia rady pedagogicznej szkoły i rad pedagogicznych przedszkoli.

4. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach wspólne posiedzenia rady rodziców szkoły i rad rodziców przedszkoli.

 

§ 6

 1. Kompetencje organów zespołu określonych w § 5 ust. 1 oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określają statuty szkoły i statuty przedszkoli.

 

§ 7

1. W zespole może być powołana Rada Zespołu jako organ uczestniczący w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych zespołu.

2. Powstanie Rady Zespołu organizuje dyrektor zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rad Rodziców.

3. W przypadku braku powołania Rady Zespołu zadania tego organu wykonują Rady Pedagogiczne Szkoły i Przedszkoli na wspólnym posiedzeniu.

 

§ 8

1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkoli, wchodzących w skład Zespołu.

2. Stanowisko dyrektora zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący zespół

zgodnie z ustawą.

3. Zespołem kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów.

4. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1)kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu;

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; jak również wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu;

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub przedszkole;

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

10) stwarza warunki do działania w szkole lub przedszkolach: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

12) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

13) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych.

14) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

15) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

15) powierza stanowisko Wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rad Pedagogicznych;

16) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

17)występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników

Zespołu;

18) dba o powierzone mienie,

19) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

5. Dyrektor Zespołu odpowiada w szczególności za:

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania;

2) właściwą organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów i wychowanków; 3) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa, niniejszego statutu oraz statutów szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu;

4) bezpieczne i higieniczne warunki w szkole i przedszkolu wchodzących w skład Zespołu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza Zespołem, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej, uczniowskiej i wychowanków zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) właściwe zabezpieczenie i stosowanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

7) prawidłowe wykorzystanie środków finansowych określonych w planie finansowym Zespołu;

8) stan majątku Zespołu

5. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą

6. Zadania oraz odpowiedzialność wicedyrektorów są określane przez dyrektora zespołu.

 

§ 9

 1. Rada Pedagogiczna Zespołu wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności.

1) zatwierdza plan pracy Zespołu;

2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4) ustala plan organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły oraz uchwały w sprawie skreślenia z listy uczestników zajęć; Id: 91D1018A-DD4D-48FD-BA6E-27FE1E9567E8. Podpisany Strona 2

6) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły i placówki wchodzących w skład Zespołu;

7) występuje do uprawnionego organu z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;

8) uchwala i nowelizuje regulaminy;

9) uchwala zmiany w statucie Zespołu.

 1.  Rada Pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i rozwijających zainteresowania i zdolności;

2) projekt planu finansowego Zespołu;

3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawie powołania wicedyrektora/wicedyrektorów lub obsadzania innych stanowisk kierowniczych.

 

§ 10

 

 1. Rada Rodziców Zespołu wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) przedstawia innym organom Zespołu, organowi prowadzącemu Zespół, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wnioski i opinie w sprawach dotyczących działania i funkcjonowania szkoły i placówki wchodzących w skład Zespołu;

2) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu uchwala program wychowawczo-profilaktyczny dla uczniów i wychowanków;

3) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu;

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o których mowa w art. 84 ust. 2, pkt 2 ustawy.

 

§ 11

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły wchodzącej w skład Zespołu.
 2.  Samorząd Uczniowski działa w oparciu o ustalony przez ogół uczniów regulamin.
 3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
 4. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej Zespołu i Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły wchodzącej w skład Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb i zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 12

1. Organy Zespołu wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

2. Każdy organ ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w obowiązujących przepisach i niniejszym statucie.

3. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy organami Zespołu rozstrzygane są przez Dyrektora Zespołu

 

§ 13

1. Tablice i pieczątki Szkoły i Przedszkola zawierają nazwę zespołu, w skład którego

wchodzą.

2. Zespół używa pieczęci urzędowej  zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 14

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych

przepisach.

§ 15

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te

czynności określają odrębne przepisy.

 

§ 16

1. Zespół nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 17

 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
 2. Obsługę finansowo – księgową Zespołu prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

 

§ 18

1. Postanowienia zawarte w statutach Szkoły i Przedszkola pozostają w mocy za wyjątkiem uregulowanych odmiennie w niniejszym statucie.

 

§ 19

1. Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 października 2019r.

 

 

 

Rada Pedagogiczna:                          Rada Rodziców:                                     Dyrektor Zespołu

 

 

 

 

                 
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH     
MAJĄTKU  RUCHOMEGO     

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 56 W  KATOWICACH

w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM nr 12

   
                 
Na podstawie Zarządzenia Nr 99/2019 Prezydenta Miasta Katowicez dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice, informuję, że Miejskie Przedszkole Nr 56 w Katowicach posiada następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:
                 
                 
Lp. Nr. Inwentarzowy Nazwa Rok zakupu Ilość Cena jednostkowa Wartość UWAGI  
 
1 2 4 5 6 7.00 8.00 9  
1 DZ III K-5/16 Mikrowieża Philips MC-260 2005 1 599.00 599.00 Zużyta, nie nadaje się do naprawy  
2 DZ III K-5/5 Aparat fotograficzny 2001 1 189.00 189.00 Zużyty, nie nadaje się do naprawy  
3 DZ III K-5/24 Aparat cyfrowy 2008 1 542.00 542.00 Uszkodzony  
4 DZ III K-5/14 Fax 2003 1 399.00 399.00 Zużyty, nie nadaje się do naprawy  
5 DZ VIA K-17/38 Kuchnia RETRO 2010 1 806.54 806.54 Zniszczony. Połamane półki, brak drzwi  
6 DZ VIC K-48/2 Żaluzje pionowe 2003 3 215.34 646.02 Zużyte, zniszczone  
7 DZ VIC K-48/5 Żaluzje pionowe 2004 2 245.00 490.00 Zużyte, zniszczone  
8 DZ VID K-61/15 Robot kuchenny KASIA 2010 1 380.00 380.00 Zużyta, nie nadaje się do naprawy  
9 DZ VID K-61/16 Maszynka do mięsa - szatkownica 2012 1 183.27 183.27 Zużyta, nie nadaje się do naprawy  
10 DZ VIII C -1/1 Ręcznik frotte OSKAR 50x100 2010 23 8.54 196.42 Zniszczone   
11 DZ VIII C -1/2 Ręcznik frotte OSKAR 50x100 2010 27 9.15 247.05 Zniszczone  
12 DZ VI D -59/4 Pralka 2008 1 1200.00 1200.00 Zużyta, nie nadaje się do naprawy  
13 DZ VI D -61/14 Czajnik bezprzewodowy 2009 1 175.00 175.00 Zużyty, nie nadaje się do naprawy  
14 DZ VIA -17/36 Półka okrągła 2010 1 320.01 320.01 Połamana  
15 DZ III K-10/7 Kosiarka 1999 1 619.00 619.00 Zużyta, nie nadaje się do naprawy  
16 DZ III -5/1 Radiomagnetofon Panasonic 1992 1 240.00 240.00 Zużyta, nie nadaje się do naprawy  
17 DZ III -5/20 DVD MONTA 2007 1 149.00 149.00 Zużyta, nie nadaje się do naprawy  
18 DZ III -5/15 Skaner HP 2004 1 299.00 299.00 Zużyta, nie nadaje się do naprawy  
19 DZ VIA K10/1 Ławki przedszkolne 1989 4 0.44 1.76 Zniszczone    
20 DZ VI A 17/19 Meble 2000 1 3439.18 3439.18 Zniszczone, połamane półki, drak drzwi, porysowane  
21 DZ VI A 17/21 Szafka na buty 2002 1 105.00 105.00 Zużyta, nie nadaje się do naprawy  
22 DZ VIC 4/1 Roleta DEC 2003 1 316.00 316.00 Zepsuta, materiał dziurawy   
23 DZ III 9/1 Komplet perkusja 1973 1 0.12 0.12 Zepsute  
24 DZ III 10/10 Mały stragan 2006 1 270.00 270.00 Zużyty, zniszczony  
25 DZ III 10/3 Kostka manipulacyjna 2000 1 185.00 185.00 Zużyta, zniszczona  
26 DZ III 10/5 Fotel piankowy 2001 2 123.05 246.10 Zużyta, zniszczony  
27 DZ III 10/6 Komplet urodzinowy 2003 1 366.00 366.00 Zużyty, zniszczony  
28 DZ III 10 Tablica literki 2003 1 267.50 267.50 Zużyta, zniszczona  
29 DZ III 10 Mata kalendarz 2004 1 428.00 428.00 Zużyta, zniszczona  
30 DZ III 10 Płyty DVD 2008 2 55.00 110.00 Zniszczone, porysowane  
31 DZ III 10 Praca w różnych zawodach 2012 1 332.20 332.20 Niekompletna uszkodzona  
32 DZ III 10 Domek dla dzieci 2013 1 249.90 249.90 Zużyty, zniszczony  
33 DZ III 10 Gra na łące 2013 1 299.00 299.00 Niekompletna uszkodzona  
34 DZ III - 5/17 Monitor FUJITSU  2005 1 818.85 818.85 Zużyty, nie nadaje się do naprawy  
35 MP56/5/2008 Komputer   2008 1 4456.66 4456.66 Zużyty, nie nadaje się do naprawy  
36 MP56/2/2008 Drukarka 2007 1 436.53 436.53 Zużyta, nie nadaje się do naprawy  
                 
                 
                 
                 
Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce  przeznaczeniem na   
realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym przedmiotom z   
przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.        
                 
Zainteresowanych prosimy o kontakt do 23.08.2019r.        
                 
Telefon kontaktowy 32 – 256 95 67      
                 
                 
                 

 

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona internetowa: https://cuwkatowice.bip.gov.pl

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/764/17

RADA MIASTA KATOWICE

Z DNIA 30 MARCA 2017 R.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp56/uchwala-rekrutacja-kryteria.pdf

ZARZĄDZENIE NR 1802/2018

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Z DNIA 07 LUTEGO 2018 R.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp56/terminy-rekrutacji-sprawdz.pdf

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko intendenta

Miejskiego Przedszkola nr 56 w Katowicach

 

http://bip.katowice.eu/jednostki/przedszkole_nr56/default.aspex

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 56 w Katowicach informuje, że w wyniku zakończenia

               procedury naboru na stanowisko intendenta w Miejskim Przedszkolu nr 56 w Katowicach

              zatrudniona zostaje Pani  Monika Śmigielska zamieszkała w Katowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oceniając kwalifikacje kandydatki, komisja konkursowa kierowała się wynikami analizy

        formalnej złożonych dokumentów oraz wynikami rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję, która miała na celu ocenę·

predyspozycji kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych

obowiązków,·

posiadanej wiedzy na temat stanowiska które kandydat miałby objąć w wyniku

zatrudnienia,·

zakres wiedzy fachowej związanej ze specyfiką stanowiska,·

cele zawodowe kandydata.

Komisja pozytywnie oceniła predyspozycje osobowościowe

    kandydata takie jak: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność,

umiejętność pracy w zespole, wiedza fachowa powodują, że kandydat rokuje nadzieje na

prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. To zadecydowało o zakwalifikowaniu

       kandydata na stanowisko intendenta.

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 56

W Katowicach

 
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola Nr 56
 
bip.um.katowice.pl/jednostki/przedszkola/index.php
http://bip.katowice.eu/jednostki/przedszkole_nr56/default.aspex

 

 

DYREKTOR

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 56 W KATOWICACH

OGŁASZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - intendent.

 

Podstawa prawna:  Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 )

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
 • nieposzlakowana opinia,
 • a) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne preferowane z zakresu finansów i rachunkowości lub administracyjne
 • znajomość zagadnień i przepisów regulujących sprawy: rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych w tym zakresie, zakresie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, instrukcji

       2.    Wymagania dodatkowe:

 • praktyczną umiejętność obsługi komputera, oprogramowania biurowego i Internetu,
 • znajomość zasad obsługi oprogramowania – księgowość, bankowości elektronicznej
 • umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax, niszczarka),
 • umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych,
 • zaangażowanie,

Obowiązki szczegółowe:

W zakresie kierowania żywieniem odpowiada za:

•    sprawowanie fachowego nadzoru nad sporządzaniem posiłków i ich prawidłowym  wydawaniem, dbanie o ich kaloryczność zgodną  z normami żywienia zbiorowego dzieci, w związku z tym nadzorowanie pracy bloku żywieniowego i woźnych oddziałowych,

 • dbałość o należyte i zgodne z normami zapasy produktów żywnościowych,
 • dopilnowanie utrzymania się w stawce żywieniowej,
 • sporządzanie jadłospisów na okres 10 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie działalności przedszkola w zakresie bezpieczeństwa zdrowotności żywności  i żywienia, zgodnie z wymogami organu nadzoru sanitarnego,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych we wszystkich etapach produkcji  i obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia dzieci   i pracowników,
 • traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, wydawanie poleceń mających  na celu poprawę wykonywanych obowiązków.
 • W zakresie nieprawidłowego kierowania żywieniem ponosi odpowiedzialność materialną  i dyscyplinarną.

Prowadzenie gospodarki pieniężnej, pełnienie funkcji kasjera.

           W zakresie gospodarki pieniężnej odpowiada za:

 • właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów, do wysokości pogotowia kasowego,                            
 • dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione, przejrzane  pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym   oraz zatwierdzone do wypłaty,
 • dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych  na określone potrzeby lub wydatki bieżące,
 • przestrzeganie ustalonej wysokości pogotowia kasowego
 • sporządzanie raportów kasowych ujmujących wszystkie wpływy i wypłaty  oraz przekazywanie ich nie później niż następnego dnia,
 • prowadzenie ewidencji dzieci i naliczanie odpłatności za przedszkole,
 • egzekwowanie od rodziców wpłat za przedszkole w określonej i zatwierdzonej wysokości,
 • niezwłoczne zawiadomienie dyrektora i głównego księgowego o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy.
 • W zakresie pełnienia funkcji kasjera ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną  za straty powstałe z jego winy a w szczególności powstałe z tytułu :
 • nieprzestrzegania zasad gospodarki kasowej,
 • dokonywania wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonych  na właściwych dowodach rozchodowych,
 • nienależytego zabezpieczenia i przechowywania gotówki,
 • wypłacenia gotówki na podstawie nie zatwierdzonych dowodów do wypłaty,
 • nienależytego zabezpieczenia przed kradzieżą, nieprzestrzegania warunków ppoż.
 • utraty prawa wniesienia pretensji do dostawców, niedostatecznych oględzin  lub wybrakowanych towarów.
 •  

Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej i materiałowej przedszkola.

W zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej odpowiada za:

 • prowadzenie zaopatrzenia placówki w materiały kancelaryjno – biurowe, druki ścisłego zarachowania oraz artykuły gospodarcze,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pracowników,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i dekretowanie pism i dokumentów przychodzących pocztą elektroniczną – zgodnie z Instrukcją kancelaryjną,
 • bieżące  śledzenie  przepisów  prawa  dotyczących  przedszkola,
 • udzielanie  niezbędnych  informacji rodzicom,
 • posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z urządzeń biurowych: telefaksu, centralki telefonicznej, kserokopiarki, niszczarki, itp.,
 • posługiwanie się sprzętem komputerowym w codziennej pracy. Stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania zadania. Wykorzystywanie programów: Microsoft Word,  Microsoft Excel, oraz programów specjalistycznych,
 • zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać odpowiednią wiedzę ,
 • doraźna obsługa biurowa przedszkola,
 • wykonywanie innych poleceń i czynności, wynikających z potrzeb przedszkola  i związanych  z organizacją pracy przedszkola,  zleconych  przez dyrektora przedszkola   lub jego zastępcę.
 • W zakresie nieprawidłowego prowadzenia obsługi kancelaryjno-biurowej i materiałowej przedszkola ponosi odpowiedzialność materialną  i dyscyplinarną.
 •  kreatywność na nowe pomysły.
 • Współpraca z Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

4.Warunki pracy na danym stanowisku:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat
 • miejsce pracy: Miejskie Przedszkole nr 56 w Katowicach, ul. Wiosny Ludów 17
 • rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze.
 •  

5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi
mniej niż 6%.

6.Wymagane dokumenty

 • oferta z wnioskiem o zatrudnienie i listem motywacyjnym
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru na cele związane z naborem,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku,
 • kopie świadectw z dotychczasowych miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopia dokumentu, określonego w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

7.Inne informacje dla kandydatów:

 • dokumenty aplikacyjne (oryginalne lub kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem) należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedszkola nr 56 w Katowicach, ul. Wiosny Ludów 17  lub przesłać pocztą na adres przedszkola(kod 40-374) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ref. ds. administracyjno-księgowych” w terminie do 30 listopada 2017r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane,
 • każdy kandydat spełniający wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zobowiązane będą do odbycie służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
 • bliższych informacji na temat naboru udziela dyrektor Przedszkola.
 • informacja o kandydatach, przebiegu postępowania i wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej przedszkola, z uwagi na fakt, że informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola Nr 56
 
 
bip.um.katowice.pl/jednostki/przedszkola/index.php 
 
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH 
MAJĄTKU  RUCHOMEGO 
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 56 W  KATOWICACH
               
Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r  
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego 
jednostkom i gospodarstwom pomocniczym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1957 ) oraz 
pkt II.11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego 
jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2747/2006 
Prezydenta Miasta Katowice z 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia sposobu i trybu 
gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym 
miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku 
ruchomego (powołanej zarządzeniem Nr 9/16 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 56
 z dnia 8.12. 2016 r., informuję, że  posiadamy  następujące  zbędne i zużyte środki majątku 
ruchomego :            
Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka miary Ilość Wartość księgowa Nr inwentarzowy Rok przyjęcia na stan majątku Opis
1 Kuchnia gazowa szt 1 1069.00 Dz VI D K-59 2008 zatarty silnik,   wyrobione częsci plastikowe                           
2 Czajnik bezprzewodowy szt 1 46.00 Dz VI D K-61 2002  
3 Krajalnica ZELMER szt 1 154.94 Dz VI D K-61 2003  
4 Maszynka do mięsa ZELMER szt 1 230.58 Dz VI D K-61 2003 zepsuty, wyrobione plastikowe części
5 Patelnia tefal do naleśników szt 2 98.96 Dz VI D K-61 2003  
6 patelnia głęboka szt 2 116.70 Dz VI D K-61 2003  
7 gofrownica szt 1 49.00 Dz VI D K-61 2008  
8 robot kuchenny (mikser) szt 1 130.00 Dz VI D K-61 2008  
9 odkurzacz szt 1 270.00 Dz VI D K-62 2010  
10 kalkurator "CITIZEN" szt 1 145.18 Dz VI B K-30 2002  
11 telewizor szt 1 1499.38 Dz III K-5 1992  
12 Radiomagnetofon "Sony" szt 1 209.00 Dz III K-5 1992  
13 magnetowid szt 1 649.00 Dz III K-5 2001  
14 telefon bezprzewodowy  szt 1 129.00 Dz III K-5 2007  
15 JVC Radiaoagnetofon +CD szt 1 319.00 Dz III K-5 2008  
16 Niszczarka  szt 1 104.31 Dz III K-5 2008  
17 dysk VSB szt 1 29.99 Dz III K-5 2008  
18 zjeżdżalnia szt 1 1744.10 Dz III k-10/k 1997  
19 urządzenia do ogrodu  kmp 1 1675.62 Dz III k-10/k 1999  
20 krzesło białe szt 1 170.71 Dz VI A K -8 1997  
21 krzesło czarne szt 3 134.20 Dz VI A K -8 2000  
22 krzesło niebieskie szt 1 58.55 Dz VI A K -8 2006  
23 krzesło obrotowe niebieskie szt 1 134.20 Dz VI A K -8 2007  
24 fotel zielony szt 2 598.00 Dz VI A K -8 2007  
25 krzesło obrotowe szt 1 169.90 Dz VI A K -8 2007  
26 krzesełka szkolne nr 2 i 3 szt 25 1250.00 Dz VI A K -8 2005  
27 szafka na rowant   1 290.35 Dz VI A K -17 2000  
28 biurko narożne   1 300.00 Dz VI A K -17 2002  
29 stolik RTV   1 119.00 Dz VI A K -17 2007  
30 szafa   1 424.56 Dz VI A K -17 2007  
31 szafa z  witryną   1 551.44 Dz VI A K -17 2007  
32 szafa   3 0.39 Dz VI A K -17 1979  
33 szafa   1 0.15 Dz VI A K -17 1979  
34 szafa i pawlacz   1 1.60 Dz VI A K -17 1988  
35 regał(Aga)   1 71.80 Dz VI A K -17 1992  
36 stolik okolicznościowy   1 109.60 Dz VI A K -20 1994  
37 stół drewniany   1 150.00 Dz VI A K -20 1996  
38 krzesła drewniane   4 200.00 Dz VI A K -20 1996  
39 stoły dziecinne   5 0.60 Dz VI A K -21 1982  
40 stoły dziecinne   5 2.90 Dz VI A K-21 1989  
41 lampa biurkowa   1 52.00 Dz VI B K-28 2000  
42              
43              
44              
               
               
               
Przeznaczony do likwidacji sprzęt został oceniony jako w 100% zużyty i zniszczony, o zerowej wartości 
użytkowej, nie nadający się do wykorzystania zarówno w Miejskim Przedszkolu Nr 56 jak i przez innych 
użytkowników.            
               
Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce  przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym przedmiotom z 
przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.      
               
Zainteresowanych prosimy o kontakt do 25 września 2017r.      
               
Telefon kontaktowy 32 – 256 95 67    
               
 
               
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH 
MAJĄTKU  RUCHOMEGO 
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 56 W  KATOWICACH
               
Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r  
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego 
jednostkom i gospodarstwom pomocniczym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1957 ) oraz 
pkt II.11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego 
jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2747/2006 
Prezydenta Miasta Katowice z 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia sposobu i trybu 
gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym 
miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku 
ruchomego (powołanej zarządzeniem Nr 9/16 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 56
 z dnia 8.12. 2016 r., informuję, że  posiadamy  następujące  zbędne i zużyte środki majątku 
ruchomego :            
Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka miary Ilość Wartość księgowa Nr inwentarzowy Rok przyjęcia na stan majątku Opis
1 Kanapa maxi(piankowa) szt  2 457.86 Dz III K-10 2001  
2 Chatka - sznurek szt  1 190.00 Dz III K-10 1999  
3 Drzewko - sznurek szt  1 180.00 Dz III K-10 1999  
4 Drzewko - sznurek szt  1 66.00 Dz III K-10 1999  
5 Chatka - sznurek szt  1 90.00 Dz III K-10 1999  
6 Fotele piankowe szt  2 246.10 Dz III K-10 2001  
7              
8              
               
               
               
Przeznaczony do likwidacji sprzęt został oceniony jako w 100% zużyty i zniszczony, o zerowej wartości 
użytkowej, nie nadający się do wykorzystania zarówno w Miejskim Przedszkolu Nr 56 jak i przez innych 
użytkowników.            
               
Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce  przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym przedmiotom z 
przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.      
               
Zainteresowanych prosimy o kontakt do 25 września  2017r.      
               
Telefon kontaktowy 32 – 256 95 67