Miejskie Przedszkole nr 56

DOKUMENTYKONCEPCJA
PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 56 W KATOWICACH
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 12

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak


PODSTAWA PRAWNA
Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:
  •  Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr168, poz.1324)
  •  Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego ( Dz. U. z 2009r.,Nr4, poz.17),
  •  Statutu  Miejskiego Przedszkola nr 56 w Katowicach

CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA
1.    Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój
2.    Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania
3.    Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym:
4.    Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka
5.    Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji
6.    Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym
7.    Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
8.    Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA
1. Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia (psychicznego i fizycznego) oraz prawidłowych postaw dzieci,
pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, poczucia wartości i zachowania dobrego
klimatu. Tworzy podstawę do współpracy i zadowolenia.
•    Zdrowy tryb życia: zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, spacery, obserwacje przyrody,
•    Teoretyczne poznawanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, w kontaktach z nieznajomymi, na podwórku przedszkolnym i domowym,
•    Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w czasie wypadku,
•    „Dbam o siebie i o innych” - kierowanie się zasadami bezpieczeństwa i zdrowia.
•    „Ja i moje relacje z innymi” - stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, rozumieniu, właściwej akceptacji.
•    Współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem,
•    Aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych – kultywowanie tradycji przedszkolnych,
•    Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców
•    
2. Twórczość – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań.
•    Wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi
•    Aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz)
•    Kalendarz imprez tematycznie związany z zachowaniem tradycji i porami roku – występy artystyczne dzieci
•    Wystawy prac plastycznych
•    Teatrzyki przedstawienia w wykonaniu dzieci
3. Samodzielność - dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań.
•    uczenie się poprzez zabawę
•    oferty dzieci
•    samodzielne poszukiwanie rozwiązań
•    umiem sam zadbać o swój wygląd
•    umiem sam myśleć
•    sam rysuję, śpiewam, tańczę
•    
4. Wspomaganie rozwoju dziecka – dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości
•    Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci
•    "Mam własne spojrzenie na świat" - doskonalenie warunków do wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka
•    Rozszerzanie i podtrzymywanie bliskich kontaktów z dziećmi innych przedszkoli .
WIZJA PRZEDSZKOLA
1.    Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.
2.    Naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy
3.    Nasze wartości:
- bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, ciepła, domowa atmosfera,
- stosowanie na co dzień Kodeksu Przedszkolaka
- przestrzeganie konwencji Praw Dziecka

Zapewniamy:
- bardo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy, wspomagającą dzieci
w rozwijaniu uzdolnień niezbędnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
- troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, przebiegające
w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze,
- diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci
- rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność,
kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)
- zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,
- kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości,
- indywidualne traktowanie każdego dziecka.

Oferujemy:
- aktywne metody pracy, programy autorskie tworzone tylko na potrzeby naszego przedszkola, naszych dzieci i rodziców,
- j. angielski
- wycieczki krajoznawcze przy współudziale i uczestnictwie rodziców,
- uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe
- udział dzieci i rodziców w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich, zajęciach otwartych, spotkaniach z przedstawicielami poradni
- udział w akcjach charytatywnych w kraju i naszym lokalnym środowisku

DECYZJA
Dostrzeżenie każdego problemu i dążenie do optymalnego rozwiązania.
Nasze problemy będą rozwiązywane w miarę ich ważności, możliwości zasobów przedszkola, możliwości finansowych samorządu, umiejętności kadry pedagogicznej i kierowniczej oraz zaangażowania rodziców.

MISJA PRZEDSZKOLA
W naszym przedszkolu, tak jak w domu - dobrze czuje się każde dziecko: mądre, rozbrykane, lękliwe, nieśmiałe, o wielkim sercu,
rezolutne, smutne, zagubione, pracowite, gadatliwe, nieposłuszne, roześmiane…..,bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
- Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
- W świat uniwersalnych wartości wprowadza wszystkich wypracowany wspólnie z dziećmi - „Kodeks Przedszkolaka”
- Dobrze wykwalifikowana kadra odkrywa i rozwija w dzieciach ich zdolności, zapewnia przedszkolakom poznanie świata wszystkimi zmysłami.
- Diagnozuje, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze
środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
- Wartościowe zabawy w ciepłej atmosferze przygotowują je do podjęcia szkolnych obowiązków.
- Wycieczki i spacery pomagają odkryć, zrozumieć środowisko lokalne i przyrodnicze.
- Pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i współdecydowania o ważnych sprawach przedszkola.
- Chcemy wspólnie z rodzicami dążyć do szanowania praw naszych dzieci, wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego
nasza praca wychowawcza, opiekuńcza i pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA
  •  Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami
  •  Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność
  •  Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty
             edukacyjnej

CELE STRATEGICZNE
I. Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktyczne
II. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem:
- realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola
- monitoringu realizacji podstawy programowej
- systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci
i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych
III. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku
IV. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

MODEL ABSOLWENTA
Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze - uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej,
poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia
prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia.
Dziecko kończące nasze Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:
- otwartość i serdeczność wobec ludzi
- motywację do poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- umiejętność współpracy w grupie
- tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi
- samodzielność
- odporność na stres

Posiada:
- zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób,
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
- podstawową wiedzę o świecie,

Umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania,
- posługuje się zdobyczami techniki

Rozumie, zna:
- swoje mocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
- zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zasady kultury współżycia i postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska

Nie obawia się:
- występować publicznie,
- reprezentować grupę,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,
- wykazywać inicjatywę w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć,
- bronić słabszych

Działa:
- kreatywnie,
- z pomysłem,
- cierpliwością
- zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami

Współpracuje:
- zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami współżycia w grupie

Poszukuje:

- nowej wiedzy
- doświadczeń
- inspiracji do twórczej pracy
- ciekawych zainteresowań
Opracowanie: szkolnastrona.pl