To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 56
Strona głowna  /  Aktualności  /  PROCEDURA ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA W OKRESIE EPIDEMII
PROCEDURA ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA W OKRESIE EPIDEMII
data dodania: 2020-05-19 18:54:17

PROCEDURA

 

ORGANIZACJI PRACY PLACÓWKI W OKRESIE EPIDEMII

MP 56


 

na podstawie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)- wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

 

w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania przedszkola i bezpiecznego pobytu dzieci w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników do przestrzegania następujących zasad organizacji i pracy przedszkola:

 

§1

Organizacja pobytu dzieci w przedszkolu

 1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym przedszkole oraz pracownikami  przygotowuje placówkę do bezpiecznego funkcjonowania podczas zagrożenia COVID-19.

 2. Pierwszeństwo uczęszczania do przedszkola maja? dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowujących będących w konieczności powrotu do pracy: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

  1. COVID-19.

 3. Nauczyciele  wnikliwie i rzetelnie dokonają zdiagnozowania faktycznych potrzeb rodziców

w tym zakresie, poprzez zadanie rodzicom, za pomocą środków komunikacji zdalnej pytania, czy dziecko począwszy od dnia: wariant I – 18.05.2020r., wariant II – 24.05.2020r. nie ma zapewnionej opieki i w związku z tym musi przebywać w przedszkolu.

 1. Pracownik przedszkola dokona pomiarów sali w celu określenia liczby dzieci przebywania zgodnie z zaleceniami GIS.

 2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

 3. Do przestrzeni tej nie wlicza się kuchni i zaplecza kuchennego, ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych — np. łazienek. Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się osobno, z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 4. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 5. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 6. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek z domu.

 7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 8. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Przestają obowiązywać tzw. grupy zbiorcze podczas schodzenia/rozchodzenia się dzieci z/do domów. Należy uwzględnić  różne godziny zabawy na dworze.

 9. Pracownicy przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

 10. Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami i pozostałym personelem obsługi.

 11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 12. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionków przedszkola, z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.

 13. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 14. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 16. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 17. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 18. Zakupiony zostanie termometr bezdotykowego – jeden termometr na każde wejście do przedszkola.

 19. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 20. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu, które zostało wyznaczone w gabinecie do terapii biofeedback i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. W tym pomieszczeniu będzie się również izolować pracownika w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 21. W przedszkolu będzie obowiązywać „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola”

 22. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placu zabaw, będzie możliwe przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, pod warunkiem, że urządzenia będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane, jeśli nie będzie takiej możliwości plac zabaw zostanie zabezpieczony                   w całości lub częściowo przed używaniem.

 23. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola (np. spacer do parku). 

§2

Obowiązki dyrektora

 1. Organizacja i zapewnienie właściwego funkcjonowania przedszkola, bezpieczny pobytu dzieci oraz pracę nauczycieli i pracowników administracji i obsługi od  dnia podjęcia decyzji organu prowadzącego o wznowieniu funkcjonowania przedszkola podczas zagrożenia COVID-19.

 2. Należy zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami spoza przedszkola, w tym z dostawcami towarów (ograniczyć do minimum kontakt). 

 3. Zapewnienie przy współpracy z organem prowadzącym sprzęt i środki do dezynfekcji   w przedszkolu.

 4. Przygotowanie  procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników, jak należy je stosować. 

 5. Przeprowadzenie  spotkania z pracownikami i zwrócenie uwagi, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych (załącznik nr 1)

 6. W miarę możliwości nie angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60 roku życia. Jeżeli istnieje taka możliwość, zostanie zaproponowane inne stanowisko pracy.

 7. W miarę możliwości unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.  

 8. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
 

§3

Obowiązki nauczyciela

 1. Wyjaśnienie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.  

 2. Zakaz organizacji wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.  

 3. Dbanie o skuteczne dezynfekowanie wcześniej wymienionych powierzchni użytkowych  i zabawek. 

 4. Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 

 5. Zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

 6. Zorganizowanie pokazu właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Ciągłe przypominanie nawyku dokładnego mycia rąk.

 7. Unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 8. Z dystrybutorów wody dzieci korzystają bezwzględnie pod nadzorem nauczyciela. 

 

§4

Obowiązki rodziców

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzice przekazują nauczycielowi lub dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.  

 2. Dzieci, które ukończyły 4 rok życia, rodzice zaopatrują w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do/z przedszkola.  

 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.

 4. Zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

 5. Rodzice/opiekunowie wyjaśniają dziecku i dopilnują, żeby nie zabierało z domu do przedszkola zabawek.  

 6. Rodzice/opiekunowie muszą regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.

 7. Rodzice/opiekunowie jak najczęściej rozmawiają z dziećmi o tym, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie oraz w odpowiedni sposób zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 8. Rodzice/opiekunowie otrzymają do podpisu stosowne oświadczenie, w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu (załącznik nr 2)

 9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając/odbierając dziecko do/z przedszkola zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu, używać rękawiczki ochronne oraz maseczki zakrywające usta i nos. Rodzice zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie.

 

§6

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. W przedsionkach przedszkola możliwe będzie skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zostanie zamieszczona informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola. Za uzupełnienie płynu odpowiedzialny będzie wyznaczony pracownik. 

 2. Pracownik pełniący dyżur w przedsionku zobowiązany będzie dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz maseczki. 

 3. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników - przy dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem. Wszystkie wyłączniki będą bezwzględnie oklejone folią stanowiąca zabezpieczenie.

 4. Pracownicy obsługi zobowiązani będą do wypełniania „KARTY KONTROLI dezynfekcji powierzchni dotykowych” (załącznik nr 3), w których będą zapisywać godziny prowadzonych czynności dezynfekujących powierzchni dotykowych i składać podpis.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Wszyscy pracownicy przedszkola będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, przyłbice, będą dostępne również fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk zostaną wywieszone instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, która też będzie monitorowana. 

 

§7

Gastronomia

 1. W kuchni oraz zapleczu kuchennym w przedszkolu, obok warunków sanitarno-higienicznych wymaganych przepisami Sanepidu odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, zalecam zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

 

    §9

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

    ………………………………….

 

    /podpis dyrektora/


 

Załącznik nr 1

 

PROTOKÓŁ SZKOLENIA  PRACOWNIKÓW

Data szkolenia ........................................................................................................................................

Miejsce szkolenia ...................................................................................................................................

Prowadzący szkolenie ............................................................................................................................

Temat szkolenia: Procedura organizacji bezpiecznego funkcjonowania przedszkola  wraz z wytycznymi  przy otwarciu przedszkola w czasie ogłoszonej pandemii

Szczegółowe zagadnienia szkolenia: Obowiązki, zalecenia, wytyczne .

Uczestnicy szkolenia

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis
     
     
     
     
 

                             
 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych


 

Imię i Nazwisko  dziecka………………………………………………


 

 1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych 

 

 1. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z zaostrzeniem zabiegów sanitarnych oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

 

 1. Zobowiązuję się do poinformowania nauczyciela lub dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

                                                                             ………………………………….

Podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka


 

 

..........................................................................

/podpis osoby przyjmującej oświadczenie/ 

Załącznik nr 3

 

KARTA KONTROLI

dezynfekcji powierzchni dotykowych – zabawki, poręcze, klamki, stoły, krzesła, wyłączniki w salach i pomieszczeniach komunikacji wewnętrznej

(miesiąc)

 

Data Godzina

Zabawki 

Klamki,

poręcze, wyłącznik

Stoły, krzesła Wietrzenie sal Podpis pracownika
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3