To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 56
Strona głowna  /  Aktualności  /  OŚWIADCZENIE RODZICA ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
OŚWIADCZENIE RODZICA ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
data dodania: 2020-05-19 19:58:15

OŚWIADCZENIE RODZICA ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Szanowny Rodzicu,

Minister Edukacji Narodowej przy współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał rozporządzenie, pozwalające na uruchomienie przedszkola/oddziału przedszkolnego, w celu realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

Wytyczne określone przez w.w Organy, mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań aby dziecko przebywające w placówce nie tylko czuło się bezpiecznie, ale aby oferowane zajęcia zaspokajały jego różnorakie potrzeby.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie prosimy o niezwłoczne informowanie nas    o wystąpieniu w miejscu pobytu dziecka sytuacji,  w których mogło dojść do zakażenia zarówno dziecka jak i osób przebywających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wirusem COVID19.

Dla bezpiecznej realizacji zadań placówki, niezbędne jest złożenie (poprzez zaznaczenie krzyżykiem w kratce i podpis na ostatniej stronie) poniższych oświadczeń:

RODZICÓW WYPEŁNIAJĄCYCH OŚWIADCZENIE PROSIMY O ZAZNACZENIE ODPOWIEDZI POPRZEZ OTOCZENIE CZARNEJ KROPKI KÓŁECZKIEM

 • Informuję, że jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia/ służb mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.
 • Oświadczam, że w związku z ubieganiem się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego mojego syna/córki ……………………………………………………………, legitymującego się numerem PESEL……………………………………… ani moje dziecko ani żaden z domowników nie wykazuje oznak choroby, nie jest objęty kwarantanną/nadzorem sanitarnym, nie podlega hospitalizacji z powodu COVID19, ani nie jest mi wiadome aby którakolwiek z tych osób miała kontakt z osobą objętą kwarantanną/nadzorem sanitarnym/bądź hospitalizowaną z powodu COVID 19.
 • Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z przedszkola/oddziału przedszkolnego,  po powiadomieniu mnie o występowaniu u niego objawów chorobowych.
 • Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z przedszkola/oddziału przedszkolnego,   po powiadomieniu mnie o wystąpieniu w placówce zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19.
 • Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli jego temperatura, zmierzona przy wejściu będzie wyższa od tej określonej w procedurze bezpieczeństwa placówki.
 • Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli w danym dniu liczba dzieci przebywających  w placówce, przekroczy limity określone w wytycznych GIS.
 • Powziąłem informacje, że ze względów bezpieczeństwa nie zostanę wpuszczony na teren placówki. Dziecko będzie odbierane przy wejściu, przez pracownika przedszkola.
 • Wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury mojego dziecka przed przyjęciem    go do placówki.
 • Oświadczam, że jestem świadomy  potencjalnego zagrożenia zakażeniem dziecka wirusem COVID 19 na terenie placówki.
 • Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wyłączenia funkcjonowania przedszkola/oddziału przedszkolnego w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego    z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 w placówce.
 • Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia placówki o każdej zmianie dot. treści powyższych oświadczeń.
 • Oświadczam, że znane mi są zapisy art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. 2018 poz. 1600), mówiące o tym, iż składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

………………………………..                        …………………………………………..

   Miejscowość, data                                podpis

 

 

 

 

 

 

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3