To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 56
Strona głowna  /  Zapisy
Zapisy
 Chcesz się zapisać?
 
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017
 
Szanowni Państwo!
Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2016/17, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Uchwały nr XXI/402/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27.01.2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz Zarządzenia nr 662/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2016/2017.
Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego.
Zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2011 r.) oraz dzieci czteroletnie (urodzone w 2012) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Katowice, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
Dzieci trzyletnie (urodzone w 2013 r.) mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, ale w sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z wybranych we wniosku przedszkoli nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.
Przebieg procesu rekrutacji:
• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
• We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
• Rodzice/prawni opiekunowie:
o wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
o drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, rejestracji dziecka w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszkola, które we wniosku będzie wskazane na I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych formalności.
 
• Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
• Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).
• Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
o żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
o zwrócić się do organu prowadzącego publiczne przedszkole, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
• W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
o w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe. Maja one jednakową wartość,
o w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w przywołanej wyżej uchwale Rady Miasta Katowice z dnia 27.01.2016 r., tzw. kryteria lokalne.
• Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
• Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola/szkoły.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
o wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
o wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Zasady ogólne:
1. Rodzic każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach przedszkolnych, w tym również ma prawo, jako strona, do złożenia deklaracji woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Wyżej wymieniona deklarację przyjmuje dyrektor przedszkola. Z uwagi na fakt, że w przypadku dziecka odraczanego od obowiązku szkolnego do deklaracji kontynuacji powinna być dołączona decyzja o odroczeniu (…) wydana przez dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej, jej brak spowoduje negatywne rozpatrzenie deklaracji kontynuacji.
2. Jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której obecnie uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej.
3. Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się w dniu 10.03.2016 r. o godzinie 8:00 i potrwa do 25.03.2016 r. do godziny 16:00. Przed rozpoczęciem procesu naboru będzie udostępniony poprzez stronę internetową informator miejskich przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych (z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci. Poprzez stronę internetową https://katowice.nabory.pl należy również od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownym dokumentami rodzic złoży w placówce wskazanej na I miejscu. Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli/oddziałów „0" w szkołach podstawowych. Szczegółowy harmonogram postepowania rekrutacyjnego stanowi załącznik do Zarządzenia nr 662/2016 Prezydenta Miasta Katowice. Harmonogram ten będzie dla Państwa również dostępny na rekrutacyjnej stronie internetowej, od chwili jej aktywacji.
 
Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie!
4. Za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola/zespołu szkolno – przedszkolnego/szkoły podstawowej. Dyrektor placówki wskazuje Przewodniczącego komisji.
5. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Katowice oraz dzieci, które na dzień 01.09.2016 r. będą miały ukończone 2,5 roku mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału „0" jest prowadzony w gminie jako nabór podstawowy i uzupełniający.
6. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki publikowana jest w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola. Lista zawiera również informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia. Nazwiska dzieci na liście uszeregowane są w porządku alfabetycznym. Dzień podania listy do publicznej wiadomości określany jest w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
7. Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do przedszkola/oddziału „0" ogólnodostępnego, to uczestniczy w procedurze rekrutacji.
8. Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce by dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procedurze, o której mowa powyżej. Właściwy wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi/specjalnymi wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, składany jest w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku.
 
Słowniczek:
Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Samotne wychowanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Miejsce zamieszkania – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu
(art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
 
 
 
 

HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp

Data

Czynność

1

od 25.03.2015 r., od godziny 14:00 do 01.04.2015 r., do godziny 9:00

Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej.

2

od 01.04.2015 r., godzina 9:00 do 15.04.2015r., godzina 16:00

Rekrutacja podstawowa. Rejestracja dzieci w systemie przez rodziców poprzez wprowadzenie wniosku. Rodzice składają wydrukowany wniosek w przedszkolu (szkole podstawowej z oddziałem „0”) wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty. Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

3

15.04.2015 r., godzina 16:00

Zamknięcie systemu dla rodziców.

4

28.04.2015r., od godziny 14:30 do 28.04.2015 r., do godziny 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki - art. 20zc ust. 1.

5

 

od 28.04.2015r., od godziny 15:00 do 05.05.2015 r., do godziny 15:30

 

Potwierdzanie przez Rodziców chęci zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału „0” w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane przez komisję rekrutacyjną, poprzez zawarcie umowy. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do Przedszkola – art.20zc ust.2.

6

od 07.05.2015 r., od godziny 15:30 do 08.05.2015 r., do godziny 15:30

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału „0”. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Dzień podania listy do publicznej wiadomości jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

7

od 08.05.2015 r., od godziny 15:30 do 31.08.2015r., do godziny 15:30

Elektroniczne rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Realizowane w przypadku, gdy w przedszkolu/oddziale „0” w szkole podstawowej pozostały wolne miejsca.

  

 
Aktualności - Urząd miasta

23 marca 2015
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/16
Szanowni Państwo!
Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2015/16, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) oraz uchwały nr VI/110/15 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.
Przebieg procesu rekrutacji:
1.    Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału „0" w szkole podstawowej mogą składać deklaracje dalszej realizacji wychowania przedszkolnego w placówce, do której dziecko uczęszcza,
2.    jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej,
3.    rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się w dniu 01.04.2015r. o godzinie 9:00 i potrwa do 15.04.2015r. do godziny 16:00, natomiast od dnia 25.03.2015 r. od godziny 14:00 będzie udostępniony poprzez stronę internetową https://katowice.nabory.pl informator miejskich przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych (z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci. Poprzez wyżej wymienioną stronę należy również od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownym dokumentami rodzic złoży w placówce wskazanej na I miejscu. Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli/oddziałów „0" w szkołach podstawowych. Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie,
4.    za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola/zespołu szkolno – przedszkolnego/szkoły podstawowej. Dyrektor placówki wskazuje Przewodniczącego komisji,
5.    w roku szkolny 2015/2016 kryteria lokalne zostały określone w uchwale nr VI/110/15 Rady Miasta Katowice, z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
6.    organ prowadzący w pierwszej kolejności zobowiązany jest zapewnić miejsca dla dzieci 5-cio letnich zamieszkałych na terenie gminy, a następnie dla wszystkich chętnych dzieci 4 -letnich.
7.    Rodzic każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach przedszkolnych, w tym również dziecka 6 – letniego (2009 rocznik) ma prawo, jako strona, do złożenia deklaracji woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Wyżej wymieniona deklarację przyjmuje dyrektor przedszkola. Z uwagi na fakt, że w przypadku dziecka  6-letniego do deklaracji kontynuacji powinna być dołączona decyzja o odroczeniu (…), wydana przez dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej, jej brak spowoduje negatywne rozpatrzenie deklaracji kontynuacji. Rodzic dziecka 6-letniego, który nie dopełnił wszystkich formalności składając deklarację woli kontynuacji może przystąpić do rekrutacji elektronicznej, wówczas powinien zaznaczyć stosowne kryterium we wniosku i dołączyć do wniosku w wersji papierowej decyzję dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna i to ten organ wzywa ewentualnie do uzupełnienia braków formalnych. Jeżeli decyzja dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej została wydana po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, w wyniku której wszystkie miejsca w przedszkolu, do którego uczęszczało dziecko 6 -letnie, zostały zajęte, wówczas dyrektor przedszkola powinien zwrócić się pismem do Prezydenta Miasta Katowice o wskazanie dla odroczonego dziecka 6 – letniego miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. W związku z powyższym rodzice dzieci z roczników 2007, 2008 i 2009 będą mieli możliwość logowania się do systemu, a tym samym składania wniosków rekrutacyjnych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
8.    ustawodawca w art. 20c ust. 2 pkt 1-7, przywołanej ustawy określił kryteria uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria te mają jednakową wartość,
9.    w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu pozostały w placówce wolne miejsca, to na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria lokalne. Ich wartość punktowa jest różna,
10.    dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy oraz dzieci, które do dnia 01.09.2015 r. ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału „0" jest prowadzony w gminie jako nabór podstawowy i uzupełniający,
11.    wniosek wypełniany przez rodzica musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym. Ustawodawca określił jednoznacznie, że wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",
12.    komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski i podejmuje decyzję w sprawie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola rodzic potwierdza w Przedszkolu, że dziecko będzie realizowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Następnie publikowana jest w widocznym miejscu, w siedzibie placówki lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera również informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia. Nazwiska dzieci na liście uszeregowane są w porządku alfabetycznym. Dzień podania listy do publicznej wiadomości określany jest w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,
13.    tryb odwoławczy przysługujący wnioskodawcy, zawarto w art. 20zc ust. 6 – 9, przywołanej ustawy,
14.    jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do przedszkola/oddziału „0" ogólnodostępnego, to uczestniczy w procedurze rekrutacji,
15.    harmonogram przedmiotowego naboru będzie dostępny dla Państwa na podanej wyżej stronie rekrutacyjnej, a także w przedszkolach, do których będzie się odbywał nabór.
 
Słowniczek:
Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Samotne wychowanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.  
Miejsce zamieszkania – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako  miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu
(art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KOMUNIKAT  Z DNIA 20.02.2014R.

 

DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MP56

W SPRAWIE KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014/15
 

wydany na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U  z 2014 r. poz.7)

 

            Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 56  informuje, iż zgodnie z w/w ustawą Rodzice, którzy chcą aby dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, składają na  rok szkolny 2014/15  „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego”. Deklaracja wydawana jest przez nauczycieli z poszczególnych grup lub dyrektora przedszkola. Wypełnioną deklarację należy złożyć w terminie do 28 LUTEGO 2014 r. (piątek) tj. w terminie poprzedzającym rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego. Deklaracje złożone po terminie  nie będą rozpatrywane. Zwrot deklaracji należy potwierdzić na liście datą i podpisem rodzica/prawnego opiekuna oraz przyjmującego deklarację nauczyciela.

 

Nie złożenie deklaracji w/w terminie potraktowane będzie jako wolne miejsce, na które prowadzona będzie rekrutacja zgodnie z w/w  podstawą prawną.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Informujemy, że nabór na rok szkolny 2013/2014 rozpocznie się
od dnia 09 kwietnia 2013r od godz. 9.00
do dnia 24 kwietnia 2013r do godz.15.00
 
Adres strony na zapisy do przedszkola  : https://katowice.nabory.pl
 
 
Informujemy, że od dnia 9 maja 2013 do dnia 15 maja 2013 należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2013/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od roku 2010 został wprowadzony elektroniczny nabór do przedszkoli- od 01 kwietnia do 30 kwietnia.
Termin rekrutacji jak i kryteria naboru ustala gmina. Szczegółowy terminarz rekrutacji- dla rodziców będzie podany w późniejszym terminie.
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2016-03-03